اخذ گرید A بازرگانی و درجه یک خدمات توسط تعمیرگاه 1172