ارتقاء 23 پله ای تعاونی خاص بین 500 شرکت برتر کشور