استقبال گسترده اعضا از باشگاه سهامداران تعاونی خاص