الحاق ۲۰ دستگاه کشنده حمل خودرو به ناوگان ترابری شرکت حمل ونقل سمندایرانیان