اهدای جوایز برندگان چهارمین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص