بیشترین سود به سرمایه سهام‌داران تعاونی‌خاص تعلق خواهد گرفت