بازدید قائم مقام ارشدگروه صنعتی ایران خودرو از توانمندی های تعاونی خاص