باشگاه سهامداران تعاونی خاص  به مرز 16 هزارعضو رسید