گام بلند تعاونی خاص در مسیر مشتری مداری – به بهانه استقبال گسترده اعضـاء از باشگاه وفاداری سهـامداران