با شارژ لایه اعتباری «تعاون کارت ایرانیان» امکان خرید اعتباری فراهم شد