مراسم اولین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص برگزار شد.