برای اولین‌بار در کشور، توسط شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان انجام شد بهره برداری از کشنده حمل خودرو با ظرفیت 10 دستگاه