برای اولین بار انجام خواهد شد؛ آزاد سازی سرمایه توقیف شده فروش اقساطی به صورت مرحله ای