برای اولین بار در ده سال گذشته انجام شد؛ شفاف ترین صورت های مالی در یک دهه گذشته