برای نخستین بار،قالب کشنده خودروهای سنگین در GPI طراحی و ساخته شد