برندگان جشنواره چترآسایش جوایز خود را دریافت کردند