برگزاری کارگاه های فراگیری متد جدید طبخ غذا توسط شرکت ایدکو