برگزاری گرامیداشت روز جانباز و روز کارگر در شرکت GPI