برگـزاری کارگـاه مبانی کمپین های تبلیغاتی در تعـاونی خـاص