بهره برداری از باجه های هوشمند تعاونی خاص در شـرکت های گـروه