تاپایان ماه صفر تمدیدشد، خدمات ویژه طبخ و فروش غذا