تایید دو پیشنهاد ارائه شده درکمیته نظام پیشنهادات تعاونی خاص