تجدید میثاق مدیران ارشد تعاونی خاص با آرمان های امام خمینی(ره)