تحلیل آثار تحریم ها؛ چشم انداز حضور در عرصه بین الملل