تعاونی خاص جایزه ویژه اجلاس رضایت مندی مشتریان را کسب کرد