تعیین اعضای جدید هیات مدیره خوارزمی در مجمع سالیانه