تنوع کالا در فروشگاه های شرکت تجارت حامی الکترونیک افزایش یافت