توسط شرکت ایده پرداز انجام شد: اجرای موفق مرحله دوم پیش فروش مسکن