توسط شرکت حامی الکترونیک ایرانیان انجام شد: تجهیز شعبه شرکت ساپکو