تیم والیبال حراست گروه تعاونی خاص به مقام سوم رسید.