ثبت رکورد طبخ42هزار پرس غذای گرم در روز  توسـط شرکت ایدکـو