ثبت رکورد 40درصدی کاهش برداشت‌سرمایه؛ بیانگر افزایش اعتماد سهام‌داران به تعاونی‌خاص