ثبت پیشنهاد خدمات نوین

سعی ما در این است که با شیوه ای جدید با سهامداران ارتباط برقرار کرده و با ایجاد یک تجربه جدید اقدام به شناسایی نیاز ها و خواسته های آنان نموده و با ارائه نتایج این تعامل فکری به واحد های مربوطه،به بهبود خدمات،متناسب با نیاز سهامداران یاری رسانیم.

ثبت پیشنهاد خدمات نوین

 

Print Friendly