جایزه ملی تعالی تعاونی به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو اهدا شد