جوایز برندگان اولین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص اهدا ‌شد