حضور شرکت GPI در چهارمین نمایشگاه پژوهش و  فناوری صنعت