حضور پررنگ GPI در ششمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو