حضور GPI در اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب وکارهای مرتبط