حضور GPI در سیزدهمین نمایشگاه قطعات، ابزار و مجموعه های خودرو