حفظ سرمایه و رشد پس انداز سهامداران تعاونی خاص در سال 98