خدمـات ویـژه نماینـدگی 1098 به سهامـداران تعـاونی خـاص