خودکفایی GPI در تولید قطعات وارداتی و استراتژیک خودرو درسال 98