مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تعاونی خاص بازدید کرد