درادامه جشنواره بیمه‌نامه‌های نوروزی شرکت چترآسایش‌: بیمه‌بدنه 15روزه