درطرح «ماه درخشان» کیف پول های الکترونیکی بیمی لایک شارژ می شود