درگروه خدمات عمومی، رفاهی وگردشگری؛ تعاونی‌خاص رتبه دوم ازبین۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد