در آستانه گرامیداشت «هفته تعاون» شعـبه تعاونی خاص در ایســـاکو افتتــــاح شـــد