در راستای تسهیل خدمات غیرحضوری ربات تلگرامی تعاونی خاص به بهره برداری رسید