در راستای توسعه خدمات سهامداری نمایندگان تعاونی خاص در شعب شرکت های استانی حضور یافتند