در راستای توسعه شعب استانی خدمات تعاونی خاص به تبریز رسید